www.extremal.org                   !
| | | | | | | | |
:   | Extreme-studio | - | ABCportal.Com
   
áÌÅËÓÁÎÄÒ ÷ÌÁÄÉÍÉÒÏ×ÉÞ ãÙËÕÎ

ïÂÝÁÑ ÔÅÍÁÔÉËÁ

27 íÁÊ 1985

òÏÓÓÉÑ

íÏÓË×Á

(095) 158-63-22

ICQ Status - 70467636


( ):
äÏÂÒÏÅ ×ÒÅÍÑ ÓÕÔÏË!

íÅÎÑ ÚÏ×ÕÔ áÌÅËÓÁÎÄÒ. ñ ÒÏÄÉÌÓÑ 27 ÍÁÑ 1985 ÇÏÄÁ × íÏÓË×Å, ÎÏ ÐÒÁËÔÉÞÅÓËÉ ÓÒÁÚÕ ÐÏÓÌÅ ÒÏÖÄÅÎÉÑ ÍÅÎÑ ÐÅÒÅ×ÅÚÌÉ ÖÉÔØ × æÅÏÄÏÓÉÀ, ÔÁÍ Ñ ÒÏÓ ÄÏ ÄÅ×ÑÔÉ ÌÅÔ, Á ÐÏÔÏÍ ÐÅÒÅÅÈÁÌ ÕÞÉÔØÓÑ × íÏÓË×Õ. ýÁÓ Ñ × ÏÄÉÎÎÁÎÁÄÃÁÔÏÍ ËÌÁÓÓÅ. á ËÁÖÄÏÅ ÌÅÔÏ Ñ ÅÚÖÕ × æÅÏÄÏÓÉÀ, ÐÏ ÓÕÔÉ ÄÅÌÁ Ñ ÅÝ£ ÎÉ ÏÄÎÏÇÏ ÌÅÔÁ ÎÅ ÂÙÌ × íÏÓË×Å:)

÷ ÐÒÉÎÃÉÐÅ Ñ ÎÅ ÏÄÎÉÍ ×ÉÄÏÍ ÓÐÏÒÔÁ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÁÌØÎÏ ÎÅ ÚÁÎÉÍÁÌÓÑ, ÎÏ ÎÁ ÌÀÂÉÔÅÌØÓËÏÍ ÕÒÏ×ÎÅ Ñ Õ×ÌÅËÁÀÓØ ÐÌÁ×ÁÎØÅÍ, ÌÙÖÎÙÍ ÓÐÏÒÔÏÍ, Á ÔÁË ÖÅ Ñ ÉÇÒÁÀ × ÂÉÌØÑÒÄ.

îÕ ×ÏÔ ×ÒÏÄÅ É ×Ó£...

úù: æÏÔÏÇÒÁÆÉÉ ÂÕÄÕÔ ÐÏÐÏÚÖÅ:)


: 08:57:30 03 February 2002 GMT

: 05:18:11 15 February 2002 GMT


| | | | | | | | |

  VVV.RU
Rambler's Top100 Skydive Top Sites


© "-" 1999-2009 ..