www.extremal.org                   !
| | | | | | | | |
:   | Extreme-studio | - | ABCportal.Com
   
íÁÒÁÔ ÷ÉËÔÏÒÏ×ÉÞ ðÁ×ÌÅÎËÏ

çÏÒÎÙÊ ÔÕÒÉÚÍ, ÁÌØÐÉÎÉÚÍ
âÁÊËÉÎÇ, BMX, ×ÅÌÏÜËÓÔÒÅÍ

19 ñÎ×ÁÒØ 1976

õËÒÁÉÎÁ

ëÉÅ×

çÏÒÎÙÊ ÔÕÒÉÚÍ

8(067)3067318

ICQ Status - 131222769


( ):÷ÏËÒÕÇ ÔÁÉÎÓÔ×ÅÎÎÏÇÏ á.ìÁÇÕÔÉÎ òÑÄÏÍ Ó ÎÁÈÏÄËÏÊ ëÒÙÍÓËÉÊ ëÒÙÍÓËÉÊ äÒÅ×ÎÉÅ ÍÏÇÉÌØÎÉËÉ ÎÁ ôÅÐÅ-ëÅÒÍÅÎÅ

ðÁ×ÌÅÎËÏ íÁÒÁÔ ÷ÉËÔÏÒÏ×ÉÞ. ïÒÇÁÎÉÚÁÃÉÑ Õ×ÌÅËÁÔÅÌØÎÙÈ ÔÕÒÏ× ÐÏ "ÐÅÝÅÒÎÙÍ ÇÏÒÏÄÁÍ" ëÒÙÍÁ É ëÒÙÍÓËÏÊ áÓÔÒÏÆÉÚÉÞÅÓËÏÊ ÏÂÓÅÒ×ÁÔÏÒÉÉ. ðÒÏÉÚ×ÏÄÓÔ×Ï ÔÕÒÉÓÔÉÞÅÓËÏÇÏ ÓÎÁÒÑÖÅÎÉÑ.

:
1. ëùú-ëåòíåî ("äÅ×ÉÞØÑ ËÒÅÐÏÓÔØ")
2. ëáþé-ëáìøïî
3. ëáìïó-ìéíåî (þåòîïíïòóëïå)
4. "çåîõüúóëáñ ëòåðïóôø"
5. "ðÅÝÅÒÎÙÊ ÇÏÒÏÄ" âáëìá
6. ðï «áîôéþîùí é óòåäîå÷åëï÷ùí çïòïäéýáí»

:
1. ëÏÎÆÅÒÅÎÃÉÑ «áËÔÉ×ÎÙÅ ×ÉÄÙ ÔÕÒÉÚÍÁ × ëÒÙÍÕ: ÖÅÌÁÅÍÏÅ É ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏÅ». ...
2. ðÅÝÅÒÎÙÅ ÇÏÒÏÄÁ ëÒÙÍÁ ...


: 15:34:47 03 May 2002 CDT

: 15:07 03-11-2005


| | | | | | | | |

  VVV.RU
Rambler's Top100 Skydive Top Sites


© "-" 1999-2009 ..