www.extremal.org                   !
| | | | | | | | |
:   | Extreme-studio | - | ABCportal.Com
   
÷ÌÁÄÉÍÉÒ áÎÄÒÅÅ×ÉÞ ëÕÚÎÅÃÏ×

ðÁÒÁÛÀÔÎÙÊ ÓÐÏÒÔ

14 äÅËÁÂÒØ 1944

õËÒÁÉÎÁ

ëÉÅ×


( ):
æÏÔÏÁÌØÂÏÍ №2

÷ÌÁÄÉÍÉÒ ëÕÚÎÅÃÏ×, ÐÁÒÁÛÀÔÉÓÔ 60-70È ÇÏÄÏ×, ÒÅÁÎÉÍÉÒÏ×ÁÌÓÑ × 1997Ç.,(ÎÁÞÁÌ ×ÏÚÄÕÛÎÙÅ ×ÉÄÅÏÓßÅÍËÉ),× 1998Ç. ÓÔÁÌ ÔÁÎÄÅÍ- ÉÎÓÔÒÕËÔÏÒÏÍ, ÎÁ ÓÅÇÏÄÎÑ (22 ÉÀÎÑ 2000 ÇÏÄÁ) - 3022ÐÒÙÖËÁ. ë ÓÏÖÁÌÅÎÉÀ, ÜÔÏ ÐÏËÁ ×ÓÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ, ËÏÔÏÒÕÀ ÏÎ ÐÒÉÓÌÁÌ ÄÌÑ Ó×ÏÅÊ ÓÔÒÁÎÉÞËÉ. þÔÏ ÍÏÇÕ ÄÏÂÁ×ÉÔØ - ÏÄÉÎ ÉÚ ÏÐÙÔÎÅÊÛÉÈ ÐÁÒÁÛÀÔÉÓÔÏ×, ÕÞÁÓÔÎÉË ÜËÓÐÅÄÉÃÉÉ "õËÒÁÉÎÁ - óÅ×ÒÅÎÙÊ ÐÏÌÀÓ 2000" .


: 06:32:51 22 December 2001 EST

: 06:44:50 22 December 2001 EST


| | | | | | | | |

  VVV.RU
Rambler's Top100 Skydive Top Sites


© "-" 1999-2009 ..