www.extremal.org                   !
| | | | | | | | |
:   | Extreme-studio | - | ABCportal.Com
   
êÏÎ áÌÅËÓÁÎÄÒÏ×ÉÞ êÏÎÓÅÎ

çÏÒÎÙÊ ÔÕÒÉÚÍ, ÁÌØÐÉÎÉÚÍ

11 æÅ×ÒÁÌØ 1979

òÏÓÓÉÑ

þÅÒËÅÓÓË


( ):
ëÏÇÄÁ ÍÎÅ ÂÙÌÏ ÌÅÔ 12, Ñ ÔÁÊËÏÍ ÏÔ ÍÁÍËÉ ÚÁÐÉÓÁÌÓÑ × ÓÅËÃÉÀ ÇÏÒÎÏÇÏ ÔÕÒÉÚÍÁ É ÓÐÅÌÅÏÌÏÇÉÉ. ï, ÄÁ, ÜÔÏ ÂÙÌÏ ÉÎÔÅÒÅÓÎÏ É ÒÏÍÁÎÔÉÞÎÏ - ÓÐÁÔØ × ÐÁÌÁÔËÅ, ÇÏÔÏ×ÉÔØ ÎÁ ËÏÓÔÒÅ, ÈÏÄÉÔØ × ÇÏÒÙ, ÌÁÚÉÔØ ÐÏ ÐÅÝÅÒÁÍ...

á ÐÏÔÏÍ ×Ó£ ÞÁÝÅ É ÞÁÝÅ ÎÁÓ ÓÔÁÌÉ ×ÙÓÔÁ×ÌÑÔØ ÎÁ ÒÁÚÎÙÅ ÓÏÒÅ×ÎÏ×ÁÎÉÑ...

é ÐÏÎÅÓÌÏÓØ.

ôÒÅÎÉÒÏ×ËÉ, ÓÏÒÅ×ÎÏ×ÁÎÉÑ...


: 01:56 15-08-2003

: 01:56 15-08-2003


| | | | | | | | |

  VVV.RU
Rambler's Top100 Skydive Top Sites


© "-" 1999-2009 ..