www.extremal.org                   !
| | | | | | | | |
:   | Extreme-studio | - | ABCportal.Com
   
áÎÄÒÅÊ ÷ÁÓÉÌØÅ×ÉÞ þÅÂÏÔÏ×

ðÁÒÁÛÀÔÎÙÊ ÓÐÏÒÔ

22 íÁÊ 1975

òÏÓÓÉÑ

íÅÇÉÏÎ

628685

ÕÌ.ó×ÏÂÏÄÙ 25/1-12

(34663) 61660

ICQ Status - 155807507


( ):
äÏÂÒÏÇÏ ÷ÁÍ ×ÒÅÍÅÎÉ ÓÕÔÏË. ñ ÒÁÄ, ÞÔÏ ÷Ù ÚÁÛÌÉ ÎÁ ÍÏÀ ÓÔÒÁÎÉÞËÕ. äÁ×ÁÊÔÅ ÚÎÁËÏÍÉÔØÓÑ. ñ Õ×ÌÅËÁÀÓØ ÐÁÒÁÛÀÔÎÙÍ ÓÐÏÒÔÏÍ, ÎÁ ÄÁÎÎÙÊ ÍÏÍÅÎÔ Ñ × ÐÒÉÎÃÉÐÅ ÍÁÌÏ ÎÁÐÒÙÇÁÌ - 145+ ÐÒÙÇÏ×, × ÏÓÎÏ×ÎÏÍ ÎÁ ÔÏÞÎÏÓÔØ ÐÒÉÚÅÍÌÅÎÉÑ, × ÐÌÁÎÁÈ ÎÁ ÜÔÏÔ ÇÏÄ ÓÏÚÄÁÔØ ËÏÍÁÎÄÕ ÐÏ ËÕÐÏÌØÎÏÊ ÁËÒÏÂÁÔÉËÅ. ÂÕÄÕ ÒÁÄ ÅÓÌÉ ÐÏÍÏÖÅÔÅ ËÁËÉÍ ÌÉÂÏ ÓÏ×ÅÔÏÍ ÅÓÌÉ ÅÓÔØ ÖÅÌÁÎÉÅ ÐÏÏÂÝÁÔØÓÑ ÖÄÕ × ÁÓØËÅ - 412-770-268 ÉÌÉ ÍÙÌÏ FreckleR@yandex.ru


: 13:46 25-08-2003

: 17:39 01-03-2007


| | | | | | | | |

  VVV.RU
Rambler's Top100 Skydive Top Sites


© "-" 1999-2009 ..