www.extremal.org                   !
| | | | | | | | |
:   | Extreme-studio | - | ABCportal.Com
   
äÍÉÔÒÉÊ áÎÁÔÏÌØÅ×ÉÞ ãÙÂÁÅ×

óËÅÊÔÂÏÒÄÉÎÇ
ïÂÝÁÑ ÔÅÍÁÔÉËÁ

27 áÐÒÅÌØ 1989

òÏÓÓÉÑ

îÁÒÏ-æÏÍÉÎÓË

143301

íÏÓËÏ×ÓËÁÑ ÏÂÌ Ç.îÁÒÏ-æÏÍÉÎÓË ÕÌ. ûÁÂÁÎËÏ×Á Ä.7Ë×.5


( ):
íÎÅ 15 ÌÅÔ ÎÁÞÁÌ ËÁÔÁÔØÓÑ ÇÏÄ ÎÁÚÁÄ,

ÐÒÁ×ÄÁ, ËÁÔÁÔØÓÑ ÚÄÅÓØ ÎÅÇÄÅ. äÏ ÜÔÏÇÏ Ñ ÚÁÎÉÍÁÌÓÑ ÁËÏÂÁÔÉËÏÊ ÎÁ ÂÁÔÕÔÅ.


: 11:01 15-04-2004

: 14:25 16-04-2004


| | | | | | | | |

  VVV.RU
Rambler's Top100 Skydive Top Sites


© "-" 1999-2009 ..